Kompliceret sorg

Sorg er ikke en sygdom

Sorg er ikke nogen sygdom, og selvom sorg kan være meget psykisk pinefuldt kan vi i vores undersøgelser se, at langt de fleste sørgende vil opleve at vænne sig til dødsfaldet i løbet af de første 6-12 måneder. En populationsbaseret forløbsundersøgelser viser, at sorgreaktionen er forbigående. Selvom den sætter sig spor i personligheden, har det for de fleste (77 %) ingen langvarige konsekvenser for det mentale helbred (Galatzer-Levy & Bonanno, 2012).

Nogle sørgende gennemgår en kompliceret sorg-proces 

Vores forskning viser imidlertid at nogle sørgende kan lide så meget under sorgen, at det kan karakteriseres som en psykisk lidelse. Den kaldes kompliceret sorg. Det første danske populationsbaserede studie af flere tusinde sørgende, som er gennemført af Forskningsenheden for Almen Praksis på Aarhus Universitet, viser, at kompliceret sorg er til stede i 8% af de sørgende (Nielsen et al., 2016).

For ca. 8% af sørgende voksne vil sorgreaktionen udvikle sig til en langvarig og kompliceret tilstand, som i det lange løb kan have konsekvenser for den sørgendes fysiske og mentale helbred.

 

 

Definition af kompliceret sorg

Kompliceret sorg defineres som en klinisk signifikant afvigelse fra den kulturelle norm for enten a) varighed eller intensitet i generelle eller specifikke sorgsymptomer og/eller b) omfanget af funktionsnedsættelse i sociale, arbejdsmæssige eller andre betydningsfulde funktionsområder.

Kliniske karakteristika

Kompliceret sorg er et klinisk syndrom, som er karakteriseret ved at sorgreaktionen ikke aftager som den gør i langt de fleste sorgreaktioner. I stedet bliver sorgreaktionen fastlåst og forhindrer at der sker en tilpasning til tabet. Kompliceret sorg er karakteriseret ved:

Vedvarende intens sorg, vedvarende savn og længsel efter afdøde, ingen reduktion af følelsesmæssig intensitet, overoptagethed af afdøde, problemer med at acceptere dødsfaldet, ekstrem undgåelse af påmindelser om dødfaldet, tab af interesse for daglige funktioner, søvnforstyrrelser, ændringer i appetit, selvmordstanker og besvær med at opretholde en normal hverdag. 

Hvor mange rammes?

Tal fra Danmarks Statistik viser, at ca. 55.000 personer dør hvert år i Danmark. Hvert dødsfald efterlader ca. fire nærtstående i sorg. Det betyder at 220.000 nye personer er i sorg i Danmark hvert eneste år. Hvis 8% af de sørgende lider af kompliceret sorg, vil ca. 17.000 personer om året risikere at udvikle kompliceret sorg.

Hvem er i risiko?

  • Nær relation til afdøde
  • Traumatisk dødsfald
  • Tidligere behandling for psykisk lidelse 
  • Personlig historie med tab og traumer

Diagnostiske kriterier

Der er endnu ikke fastlagt formelle diagnostiske kriterier for kompliceret sorg. Tilstanden er dog i det akademiske miljø anerkendt som en mental lidelse, der psykometrisk kan påvises at være en lidelse med selvstændige symptomer, uafhængigt af andre tilgrænsende mentale lidelser som depression, angst eller post-traumatisk stress.

Kompliceret sorg bliver fortsat undersøgt under syndromer med forskellige benævnelser, fx kompliceret sorg, forlænget sorgreaktion, persisterende kompleks sorglidelse m.fl. Kompliceret sorg er foreslået som diagnose i WHOs International Classification of Diseases (ICD-11).

En beta-version af en ny diagnose for kompliceret sorg er udgivet under navnet Prolonged Grief Disorder, og lidelsen betragtes som en stress-relateret lidelse. Det er derfor sandsynligt, at vores sundhedssystem står overfor en ny diagnose for kompliceret sorg, når ICD-11 indarbejdes i sundhedssystemet fra 2018.