Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projekter

Fællesskabsanvisning

Formålet med projektet er at undersøge, hvilke komponenter fællesskabsanvisning kan indeholde i en dansk kontekst. Indledningsvis vil projektet rammesættes omkring et embedded multiple case design, der inkluderer tre kommuner, heriblandt Randers Kommune.

Projektet vil bestå af casestudier, der giver indblik i de enkelte kommuner og tidligere erfaringer med brobyggende initiativer, der adresserer inaktive borgere. Interviews med relevante kommunale medarbejdere vil blive suppleret af et scoping review, der skal afdække den overordnede viden på området. Herefter udføres samskabelsesprocesser i de udvalgte kommuner i samarbejde med inaktive borgere, praktiserende læger, relevante medarbejdere fra kommunerne (inklusive brobyggere) og praktikere fra idrætsforeninger.

Samskabelsesprocesserne har til formål at undersøge holdninger til, hvad fællesskabsanvisning kan indeholde i en dansk kontekst, og hvordan man kan samskabe mulige komponenter til et sådant initiativ. På baggrund af samskabelsesprocesserne vil der blive udarbejdet praktiske anbefalinger og en interventionsmanual.

Resultaterne fra projektet vil blive valideret vha. Delphi-metoden. der involverer et panel af eksperter inden for fysisk aktivitet, kommunalt samarbejde, almen praksis og idrætsforeninger. Ekspertpanelet vil arbejde på at opnå fælles anbefalinger til, hvad fællesskabsanvisning kan indeholde i fremtidige interventioner. Fundene vil afslutningsvis blive formidlet i tre videnskabelige artikler og i en praksisorienteret rapport.


Inaktive danskere

Målgrupperne for social prescribing er ikke yderligere defineret i litteraturen. Hvis social prescribing skal udvikles, designes og implementeres succesfuldt i Danmark, er det væsentligt at afdække, hvilke inaktive målgrupper der vil have gavn af en social prescribing løsning, og hvordan denne løsning skræddersys til den specifikke målgruppe.

For at undgå at gennemføre ineffektive initiativer, er det centralt at afdække, hvem de inaktive er i målgrupperne, og hvilke motiver og barrierer for deltagelse i fysiske aktiviteter de oplever. Endvidere er der behov for viden om, hvilken betydning de inaktive tillægger begreberne ligesindede og fællesskab. Viden om dette er væsentligt for fremadrettet at kunne udvikle effektive og skræddersyede sundhedsfremmende aktiviteter til målgrupperne.


Inaktivitet i Danmark

Projektet omhandler inaktivitet i Danmark og kortlægger eksisterende viden om, hvad der påvirker inaktivitet. Det er forankret ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Partnere er Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik – og Idrætsforeninger (DGI). Projektet udspringer af de to sidstnævntes fælles vision Bevæg Dig For Livet.

Studiet bibringer viden med den hensigt at forstå og ultimativt påvirke inaktivitetsudfordringen i den danske befolkning. Projektet undersøger fysisk inaktive danskere (baseret på livsfaser og livsvilkår) for at belyse, hvilke faktorer hos inaktive og tidligere inaktive, der påvirker deres valg af aktivitet og/eller inaktivitet. Desuden udvikles nytænkende typologier med henblik på at kunne målrette rekruttering og fastholdelse i foreningslivet.

Formålet med studiet er at producere brugbart materiale for det rekrutteringspersonale, der ofte vil være et nyt medlems første kontakt i foreningen. Derigennem sigter studiet mod at støtte deltagelsen i foreningsidræt i Danmark. Et andet formål er at øge fastholdelsen af nye deltagere gennem en vurdering af motiverende faktorer for inaktive. Et tredje formål er at kortlægge fysisk inaktive danskeres barrierer for fysisk aktivitet og deres motiver for fysisk aktivitet med den hensigt at bibringe ny viden af interesse for bl.a. forskere og praktikere.


MoveMOM

Kvinder, der har født, har alle været igennem både fysiske og mentale forandringer i forbindelse med graviditet, fødsel og ændrede livsomstændigheder. MoveMOM er et nystartet ph.d.-projekt, der sætter fokus på fysisk aktivitet blandt disse kvinder.

Projektet har to hovedformål:

  • At afklare, om der er forskel i niveauet af fysisk aktivitet blandt kvinder, der har født, sammenlignet med kvinder, som ikke har født.
  • At undersøge, hvornår kvinder, der har født, genoptager fysisk aktivitet i perioden postpartum.

MoveMOM forventes at producere ny evidensbaseret viden om kvinder og deres fysiske aktivitetsniveau i perioden efter en fødsel. Den nye viden vil f.eks. kunne bidrage til udvikling og opdatering af det danske program for svangreomsorgen, hvor bl.a. besøg af sundhedsplejerske og fjerde svangreundersøgelse hos praktiserende læge er tilbud til alle kvinder i Danmark, efter de har født.

Desuden er det målet, at MoveMOM skal bidrage med evidensbaseret viden af høj kvalitet til udvikling af kommunale eller foreningsbaserede aktivitetstilbud, som er målrettet kvinder, der har født for nylig. Herunder muligheden for social prescribing via sundhedsplejerske eller praktiserende læge.


Move the hip - træn dig sund

Daglige smerter gør det svært for mange yngre danskere med kronisk hoftesygdom at leve et aktivt liv. Hoftedysplasi, hvor hofteledskål og lårbenshoved ikke passer sammen, er en af de mest almindelige hoftesygdomme med en forekomst på cirka 5 pct. Sygdommen rammer oftest yngre kvinder i den erhvervsaktive alder og er forbundet med en forøget risiko for at udvikle slidgigt senere i livet. Ledbevarende operation er det eneste aktuelle offentlige behandlingstilbud, men over halvdelen af de patienter, der henvises til speciallæge, får ikke tilbudt operationen.

Projektet ”MovetheHip – træn dig sund” skal undersøge, om et alternativ til operation - et seksmåneders program med fysiske øvelser, som kan udføres hjemme - kan gavne ynge danskere med hoftedysplasi. Projektet støttes af Trygfonden og forventes at blive gennemført i perioden 2021-2024.  


Social prescribing i en dansk kontekst

Forskningsgruppen vil undersøge, hvad social prescribing, som er målrettet fysisk aktivitet, skal indeholde, og hvordan social prescribing organiseres i en dansk kontekst. Det undersøges for at optimere sandsynligheden for virksomme indsatser, før landsdækkende initiativer implementeres.

Efterfølgende vil vi undersøge, om social prescribing kan få flere danskere til at blive fysisk aktive.


Social prescribing - digital løsning

I samarbejde med relevante partnere vil forskningsgruppen undersøge, om social prescribing kan tilbydes i form af en digital løsning. Udvikling af en digital social prescribing-løsning vil skabe mulighed for, at borgere kan dele personlige data på en etisk forsvarlig og GDPR-venlig måde. Den udbredte anvendelse af smartphones, smart watches, fitness-trackere og lignende teknologier hos danskerne, skaber nye muligheder for at dele personlige data med sundhedsvæsnet og andre aktører.

Forskningsgruppen ser en mulighed for at designe et effektivt digitalt værktøj, som opfylder GDPR-kravene om privatliv, samtykke og gennemsigtighed, der kan anvende borgernes kontinuerlige datastrømme, og som bygger på gennemsigtige og sikre offentlig-privat-innovative partnerskaber.

Ulrik Bak Kirk

Projektkoordinator