Primærsektoren med Holland som forbillede?

Organiseringen af lægevagten er under pres og forandring i flere regioner. Det er derfor nærliggende at stille spørgsmålet: Hvordan gør man i andre lande med et sundhedsvæsen, der ligner vores?

Forskningsgruppen ”Forskning i den akutte primærsektor” ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus var i september måned på inspirationstur i Holland med samarbejdspartnere fra Præhospitalet i Region Midtjylland.

I Holland oplever man de samme problemer som i Danmark: øget arbejdsbyrde, mangel på sundhedsfagligt personale, en aldrende befolkning. Det er alt sammen med til at øge presset på sundhedsvæsenet. De har vanskeligt ved at få dækket vagterne i lægevagten blandt de praktiserende læger. Det medfører, at mange udlover økonomisk belønning for at overtage vagter, og at vikarer typisk varetager nattevagterne. Da Holland i sin tid gennemførte deres nuværende organisering af lægevagten, lod de sig bl.a. inspirere af Danmark. Men i de senere år har Holland været et foregangsland i Europa, når det kommer til organiseringen af den akutte sektor og lægevagten.

Det var derfor nærliggende at tage på en inspirationstur til Holland med henblik på at få nye ideer til fremtidige forskningsprojekter, at danne nye arbejdsrelationer og at få indsigt i organiseringen af den akutte primærsektor. Programmet bød på spændende faglige oplæg, besøg hos flere forskningsgrupper, rundvisning på den lokale ambulancestation, i lægevagten og på akutafdelingen samt besøg i en dagstidspraksis.

Et stærkt uddannelses- og forskningsmiljø

I Holland er der tradition for tværsektorielt forskningssamarbejde mellem almen medicin, lægevagten og præhospitalet. Under hoveduddannelsen i almen medicin tilbringer man en dag om ugen på universitetet til supervision, refleksion og undervisning. Man er således i tæt kontakt med universitets- og forskningsmiljøet igennem hele hoveduddannelsen. Der forskes inden for mange af de samme områder som i Danmark, f.eks. mental sundhed, multimorbiditet og digital sundhed.

Hvordan er lægevagten i Holland?

Vi besøgte en lægevagt beliggende på et regionshospital i tæt forbindelse med akutafdelingen og et vagtapotek. Sygeplejersker og (hvad der svarer til) SOSU-assistenter visiterer patienterne i telefonen med hjælp fra et beslutningsstøtteværktøj. Bag disse er der en visiterende alment praktiserende læge, som kan hjælpe ved tvivlstilfælde, og som har ansvaret for at læse og godkende alle visitationsnotater. De sygeplejefaglige visitatorer har mulighed for at anvende video med et system tilsvarende det, der bruges i den danske lægevagt. De kan se patienternes medicinkort og journal fra dagstidspraksis.

Alle sygeplejersker og SOSU-assistenter er ansat direkte i lægevagten, oftest i deltidsstillinger. De fleste arbejder også i almen praksis. Læger aflønnes pr. time, uanset hvilken funktion de varetager, og hvornår på døgnet de arbejder. Lægerne har i gennemsnit 3-4 vagter om måneden.

Et af højdepunkterne for rundvisningen i lægevagten var fremvisningen af bilerne til hjemmebesøg. To lægebil-lignende biler køres af chauffører med sundhedsfaglige kompetencer – et hyppigt studiejob for medicinstuderende. Chaufføren er ansvarlig for at pakke bilen med medicin og udstyr.

Hvordan ser en dagtidspraksis ud?

I almen praksis i Holland har man i gennemsnit 2500-3000 patienter pr. læge, hvilket umiddelbart lyder af rigtig meget. Til gengæld findes der i Holland flere specialer i primærsektoren, herunder blandt andet plejehjemslæger, misbrugslæger og forsikringslæger. Derfor ses disse patienttyper ikke i almen praksis. Dertil bliver alle forbyggende børneundersøgelser og børnevaccinationer varetaget andetsteds, og svangreomsorgen udføres fuldt ud af jordemødre og i sekundærsektoren. Ja, så lyder det ikke helt så voldsomt!

Vi besøgte en dagstidspraksis i en forstad til Nijmegen. Det var en stor og moderne samarbejdspraksis med en del ansatte: medicinstuderende, SOSU-assistenter, sygeplejersker og en praksismanager til at holde det forkromede overblik. I deres personalestue fik vi et indblik i deres drift og organisering ved en gennemgang af deres årsrapport, som praksismanageren udarbejder hvert år med henblik på at udvikle praksis.

Denne praksis var langt fremme med det tværsektorielle samarbejde. De havde blandt andet aftaler med speciallæger (psykiatere og internmedicinere), der kom på besøg i praksis for at konsultere sammen med den praktiserende læge.

De hollandske læger organiserer sig i større grad i sundhedshuse med fysioterapi, diætister osv., hvilket giver dem en oplevelse af et tættere samarbejde om patienterne.

Hvad kan vi lære?

Organiseringen af akutte patientforløb i primærsektoren og udfordringer i sundhedsvæsenet er sammenlignelige. Det giver derfor god mening at søge inspiration og samarbejde på tværs af landegrænser.

I Holland er der et stærkt almenmedicinsk forskningsmiljø med tradition for at arbejde tværsektorielt, og under hoveduddannelsen i almen medicin bevares ugentlig kontakt til universitets- og forskningsmiljøet.

I den hollandske lægevagt visiterer sygeplejersker og SOSU-assistenter patienter med adgang til patienternes journaler fra dagstid, og hjemmebesøg foretages i særligt udstyrede biler.

Der er udbredt brug af en praksismanager i almen praksis og et tættere samarbejde mellem primær og sekundærsektoren. Den udbredte organisering i sundhedshuse fordrer samarbejde på tværs af faggrupper og sektorer.


Artiklen er bragt i Practicus nr. 263 (side 24-25), som blev udgivet i december 2022.