Projekter

Multisygdom og behandlingsveje i almen praksis

Dette forskningsprogram undersøger, om effektiv behandling i almen praksis kan forbedre prognosen for patienter med en kompleks sygdomshistorie og mange lidelser (multisygdom).

Disse patienter oplever ofte deres behandling som fragmenteret. Vi vil udvikle en model, der kan forudsige, hvilke patienter der har den højeste risiko for forebyggelige indlæggelser og dødsfald vha. information om  helbred, behandlinger, livsstil og socioøkonomiske faktorer.

Vi vil desuden undersøge forbruget af sundhedsydelser i primær- og sekundærsektoren, karakterisere behandlingsfragmenteringen og vurdere forskellige behandlingsstrategier i primærsektoren.

Forskningsresultaterne vil kunne hjælpe praktiserende læger med at reducere risikoen for suboptimal behandling hos patienterne med de største og mest komplekse behov.

Projektet udføres i perioden 2018-2022.

Potentiel uhensigtmæssig medicin i almen praksis

Potentielt uhensigtsmæssig polyfarmaci forekommer hyppigt blandt ældre mennesker, hvilket øger risikoen for potentielt alvorlige komplikationer og bivirkninger. Det kan f.eks. dreje sig om særlige kombinationer af medicin eller om medicin der ikke tages eller tages forkert.

Vi ved ikke, om hyppigheden varierer mellem praktiserende læge, eller om en evt. variation kan forklares ved forskellige behandlingsstrategier hos de individuelle praktiserende læger.

Dette projekt vil undersøge, hvor stort omfanget af potentielt uhensigtsmæssig medicin er i almen praksis og analysere, om variationer i lægernes behandlingsstrategi kan forklare disse forskelle.

Den nye viden vil øge vores muligheder for at begrænse potientiel uhensigtmæssig medicin ved hjælp af målrettede interventioner til gavn for både det enkelte menneske og samfundet generelt.

Projektet udføres i perioden 2020-2022.

Genindlæggelse og tidlig død hos ældre med lungebetændelse

På verdensplan er lungebetændelse i høj grad årsag til genindlæggelse og tidlig død hos de ældre (+65 år) med betydelig komorbiditet (dvs. andre samtidige sygdomme). Den voksende gruppe af ældre udgør én af de største udfordringer i sundhedsvæsenet, og selvom disse patienter ofte skifter mellem primær -og sekundærsektoren, er de tværsektorielle patientforløb ikke tilstrækkeligt belyst.   

Dette ph.d.-projekt anvender de danske registre til at identificere faktorer af betydning for genindlæggelse og død inden for 30 dage efter en indlæggelse med lungebetændelse hos ældre patienter.

Ny viden på dette område vil betyde, at man fremover vil kunne planlægge bedre udskrivelsesforløb for ældre patienter i overgangen mellem sygehus- og primærsektoren og udføre en målrettet indsats mhp. forebyggelse af overdødelighed og genindlæggelse efter indlæggelse for lungebetændelse.